Solicitare informații

Legislație:

  • Legea_544_2001.pdf privind liberul acces la informațiile de interes public – actualizată în urma modificărilor din luna iulie 2016.
  • Norme_Metodologice.pdf de aplicare ale legii 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016.

Documente utile:

Formular solicitare informații de interes public

Formular reclamație neprimire informații în termenul legal:

Formular reclamatie răspuns negativ _refuzul comunicării

Lista cuprinzând documentele de interes public la nivelul BJA

Lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate la nivelul BJA

Modalități de contestare: 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se sunt prevăzute în anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Georgeta Trandafir (telefon/fax: 0248 223030-int.134/e-mail: info@bjarges.ro ) este persoana responsabilă pentru aplicarea Legii nr. 544/2001.

2022-Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

2023-Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001